Opći uvjeti prodaje

> PREUZMITE [.PDF]

 

1. Definicije

Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi i/ili izrazi u ovim općim uvjetima imat će značenja koja su im dodijeljena u nastavku:

Opći uvjeti”: označava ove opće uvjete;

Proizvod“: označava proizvod koji Prodavatelj prodaje i/ili uslugu koju Prodavatelj pruža;

Prodavatelj”: označava trgovačko društvo AMTEST d.o.o. za zastupanje, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Borne 30, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080439437, OIB: 95206978963; SI64924718.

Kupac“: označava svaku fizičku ili pravnu osobu kupca Prodavateljevih Proizvoda ili korisnika usluga koje Prodavatelj pruža;

Stranke": označava skupno Prodavatelja i Kupca;

Ugovor“: označava ugovor koji je sklopljen u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja u pogledu proizvoda koji Prodavatelj prodaje i/ili usluge koju Prodavatelj pruža, što posebno, ali ne ograničavajući se na, obuhvaća sljedeće vrste ugovora:

 • ugovor o prodaji, najmu, zakupu;

 • distributerski, partnerski, servisni ugovor;

 • ugovor o testiranju;

 • svaki drugi dogovor između Stranaka u vezi sa Proizvodom.

"Radni Dan": znači dan koji nije subota, nedjelja, državni ili vjerski blagdan, te drugi zakonom utvrđeni neradni dan u Republici Hrvatskoj i/ili državi gdje Prodavatelj obavlja isporuku Proizvoda.

 

2. Uvod

Ovi Opći uvjeti uređuju odnos između Prodavatelja i Kupca, i primjenjuju se na svaku prodaju Proizvoda i na svako pružanje usluga od strane Prodavatelja, osim ako primjena ovih Općih uvjeta nije izrijekom i u pisanom obliku isključena.

Ovim Općim uvjetima izričito se isključuje primjena općih uvjeta Kupca i/ili svih drugih pravila koja primjenjuje Kupac, a glede odnosa između Prodavatelja i Kupca.

Smatrat će se da je Kupac dao svoj pristanak na primjenu ovih Općih uvjeta: (i) prihvatom Ponude od strane Kupca, ili (ii) predajom Narudžbe od strane Kupca (ako se ne primjenjuje točka (i)), ili (iii) preuzimanjem u posjed Proizvoda (ako se ne primjenjuje točka (i) i (ii)).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sva pitanja u odnosu između Prodavatelja i Kupca, osim u dijelu u kojem su Opći uvjeti u suprotnosti sa bilo kojom odredbom Ponude za koju je Prodavatelj izvršio Potvrdu Narudžbe, ili sa bilo kojom odredbom Ugovora.

Za odnos između Prodavatelja i Kupca mjerodavni su sljedeći izvori, i to redom kako slijedi: a) Potvrda Narudžbe; b) Ugovor; c) ovi Opći Uvjeti.

 

3. Ponuda

Ponuda (u daljnjem tekstu: “Ponuda“) je obvezujuća za Prodavatelja ako sadrži nedvosmisleno i jednoznačno određene sljedeće elemente: vrstu Proizvoda, količinu, cijenu, uvjete plaćanja, okvirne uvjete isporuke (mjesto i okvirno vrijeme isporuke), te je važeća samo ako je prihvaćena u cijelosti od strane Kupca. Radi izbjegavanja svake sumnje, Kupac nema pravo samostalno predlagati i/ili vršiti bilo kakve izmjene i/ili dopune u Ponudi, a u slučaju takvog postupanja od strane Kupca ponuda će se smatrati nevažećom i neće ni na koji način obvezivati Prodavatelja.

Ukoliko su u Ponudi rokovi isporuke informativni, stvarni rokovi isporuke bit će navedeni na Potvrdi Narudžbe.

Rok valjanosti Ponude je 30 dana od dana izdavanja Ponude, osim ako se Stranke nisu izričito dogovorile drugačije, i to isključivo u pisanom obliku.

 

4. Narudžba i Potvrda Narudžbe                   

Narudžbom (u daljnjem tekstu: “Narudžba“) koju Kupac učini prema prodavatelju će se smatrati: (i) prihvat Ponude koju je pripremio Prodavatelj, koji prihvat mora biti izjavljen u pisanom obliku unutar razdoblja valjanosti Ponude, (ii) narudžba Proizvoda u skladu sa odredbama Ugovora i (iii) sklapanje posebnog ugovora za isporuku određenog Proizvoda.

U slučaju iz točke (ii) prethodnog stavka (narudžba Proizvoda u skladu sa odredbama Ugovora), Narudžba mora sadržavati točne podatke naručitelja i/ili primatelja isporuke te obveznika plaćanja naknade (cijene) za Proizvode, naziv, vrstu i količinu traženih Proizvoda, način i uvjete isporuke, način i uvjete plaćanja, osiguranja plaćanja kao i druge elemente koji su potrebni Prodavatelju za pravilnu procjenu i/ili provedbu narudžbe.

Svaka od strane Kupca predložena i/ili izvršena izmjena, dopuna i/ili promjena u uvjetima Narudžbe bit će važeća samo ako Prodavatelj istu izričito potvrdi u pisanom obliku.

Prodavatelj će sve Narudžbe potvrditi Kupcu pisanom potvrdom narudžbe (u daljnjem tekstu: “Potvrda Narudžbe“). U slučaju sklapanja posebnog ugovora za isporuku određenog Proizvoda, smatrat će se da je Prodavatelj potvrdio narudžbu potpisom tog ugovora.

Ukoliko Kupac jednostrano odustane od Narudžbe koju je Prodavatelj pisano potvrdio, Kupac je dužan isplatiti Prodavatelju naknadu u sljedećem iznosu:

- naknadu u visini od 25% (dvadesetpetposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost), i to ako Kupac odustane od Narudžbe tijekom razdoblja od 7 dana od dana Potvrde Narudžbe od strane Prodavatelja;

- naknadu u visini od 50% (pedesetposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost), i to ako Kupac odustane od Narudžbe tijekom razdoblja od 15 dana od dana Potvrde Narudžbe od strane Prodavatelja;

- naknadu u visini od 75% (sedamdesetpetposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost), i to ako Kupac odustane od Narudžbe tijekom razdoblja od 30 dana od dana Potvrde Narudžbe od strane Prodavatelja;

- naknadu u visini od 100% (stoposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost), i to ako (i) Kupac odustane od Narudžbe tijekom razdoblja dužeg od 30 dana od dana Potvrde Narudžbe od strane Prodavatelja, ili (ii) ako Kupac odustane od Narudžbe tijekom razdoblja od 90 dana prije datuma isporuke Proizvoda, ili (iii) ako Kupac odustane od Narudžbe istovremeno ili nakon što je Prodavatelj izvršio isporuku ili instalaciju Proizvoda, ili (iv) ako Kupac odustane od Narudžbe nakon što isporuka bude odgođena iz razloga koji ne podliježe odgovornosti Prodavatelja ili kada Kupac (ili od strane Kupca ovlaštena osoba) neosnovano odbije primitak isporuke.

Ukoliko Kupac jednostrano odustane od Narudžbe koja se odnosi na Proizvode koji se rade sukladno posebnim specifikacijama i/ili sukladno posebnim zahtjevima koje je Prodavatelju dostavio Kupac, Kupac je dužan isplatiti Prodavatelju naknadu u visini od 100% (stoposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, pri čemu na obvezu plaćanja navedene naknade nama utjecaja to koliko je vremena proteklo od dana Kupčeve narudžbe do dana Potvrde Narudžbe od strane Prodavatelja).

Pored i neovisno o isplati naknade koju je Kupac dužan platiti Prodavatelju uslijed jednostranog odustanka od Narudžbe od strane Kupca, Kupac je dužan platiti Prodavatelju sve nastale troškove vezane uz predmetnu Narudžbu  i to u roku od 7 dana od dana primitka pisanog zahtjeva Prodavatelja u kojem će biti specificirani navedeni troškovi.

Prodavatelj će prihvatiti i realizirati novu Narudžbu Kupca pod uvjetom da je Kupac u cijelosti podmirio sve prethodne dospjele račune izdane od strane Prodavatelja, te bilo koje druge dospjele financijske obveze koje Kupac ima prema Prodavatelju temeljem ugovornog odnosa ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

 

5. Isporuka Proizvoda

Datum i mjesto (lokacija) isporuke Proizvoda navedeni su na Potvrdi Narudžbe.

Osim ako nije drukčije navedeno u Potvrdi Narudžbe, isporuka Proizvoda obuhvaća dostavu Proizvoda na mjesto (lokaciju) utvrđenu u Potvrdi Narudžbe te predaju Proizvoda Kupcu ili od strane Kupca ovlaštenoj osobi.

Kupac će prilikom isporuke Proizvoda potpisati dostavnicu ili drugi dokument kojim će u pisanom obliku potvrditi datum isporuke Proizvoda.

U slučaju kada Kupac ili od strane Kupca ovlaštena osoba neosnovano odbije primitak isporuke ili ako neosnovano odbije potpisati dostavnicu ili drugi slični dokument, smatrat će se da je Kupac jednostrano odustao od Narudžbe te Prodavatelj ima pravo zaračunati Kupcu naknadu u visini od 100% (stoposto) od cijene Proizvoda  koja je naznačena u Ponudi i/ili Potvrdi Narudžbe (uvećano za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost). Navedeno ne utječe na pravo Prodavatelja da se koristi drugim mogućnostima predviđenim ovim Općim uvjetima ili zakonom.

Kupac je dužan osigurati primjerene uvjete smještaja Proizvoda na dogovorenom mjestu (lokaciji) isporuke, što posebno, ali ne ograničavajući se na, obuhvaća obvezu Kupca da osigura primjerene uvjete smještaja Proizvoda u trenutku isporuke Proizvoda, te u razdoblju od isporuke Proizvoda Kupcu pa do instalacije Proizvoda.

U slučaju da do kašnjenja u isporuci Proizvoda dođe uslijed nastupanja događaja ili okolnosti za koje je odgovoran Kupac ili osoba koju je Kupac angažirao u svezi isporuke i/ili primitka Proizvoda, Prodavatelj će Proizvode uskladištiti te obračunati i naplatiti Kupcu administrativne troškove, transportne troškove, troškove osiguranja, troškove skladištenja te sve ostale izravno ili neizravno nastale troškove na strani Prodavatelja iz razloga što Proizvod ne može biti isporučen Kupcu. U tom slučaju, smatrat će se da je Prodavatelj izvršio isporuku Proizvoda Kupcu u trenutku predaje Proizvoda radi uskladištenja. Navedeno ne utječe na pravo Prodavatelja da se koristi drugim mogućnostima predviđenim ovim Općim uvjetima ili zakonom.

U slučaju kada je Prodavatelj odgovoran za zakašnjenje u isporuci Proizvoda, Kupac može zahtijevati od Prodavatelja plaćanje ugovorne kazne u visini od 0,5% od ugovorene cijene za Proizvod čija isporuka kasni, i to za svaki puni tjedan kašnjenja s isporukom. U svakom slučaju, ukupni iznos ugovorne kazne može biti najviše 5% (petposto) ugovorene cijene Proizvoda sa čijom isporukom Prodavatelj kasni, bez obzira na ukupno trajanje kašnjenja. Takva ugovorna kazna predstavlja najviši iznos naknade štete na koju Kupac ima pravo po bilo kojoj osnovi u slučaju kada Prodavatelj zakasni s isporukom Proizvoda. Radi izbjegavanja svake sumnje, Kupac neće imati pravo zahtijevati razliku do potpunog iznosa naknade štete ukoliko je šteta koju je Kupac pretrpio veća od iznosa navedene ugovorne kazne.

Osim prava na ugovornu kaznu sukladno ovom članku, Kupac nema pravo na naknadu nikakvog drugog oblika ili vrste štete uslijed zakašnjenja Prodavatelja s ispunjenjem njegovih obveza prema Kupcu, što posebno, ali ne ograničavajući se na, obuhvaća, neimovinsku štetu, običnu štetu, izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije, ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete, osim ako nije drukčije izrijekom utvrđeno odredbama ovih Općih uvjeta ili odredbama Ugovora.

 

6. Materijalni nedostaci, Odgovornost za štetu

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda koje je Proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca.

Materijalni nedostatak Proizvoda postoji samo u sljedećim situacijama:

(i) ako Proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;

(ii) ako Proizvod nema potrebna svojstva za specifičnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju;

(iii) ako Proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ugovorene, odnosno propisane;

(iv) kad je Prodavatelj predao Kupcu Proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;

(v) ako je Proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže dogovorena u pisanom obliku između Stranaka i zasebno zaračunavana Kupcu.

Kupac je dužan pregledati Proizvod prilikom isporuke. O svakom vidljivom oštećenju ambalaže/pakiranja Proizvoda ili vidljivom oštećenju i/ili nedostatku samog Proizvoda, Kupac je obvezan odmah u pisanom obliku obavijestiti Prodavatelja te je Kupac dužan detaljno opisati oštećenje i/ili nedostatak.

Kada se nakon isporuke Proizvoda pokaže da Proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja Proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku bez odgađanja obavijestiti Prodavatelja, te je Kupac dužan detaljno opisati nedostatak. Prodavatelj neće odgovarati za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od 2 (dva) mjeseca od dana isporuke Proizvoda.

Dok se Prodavatelj ne očituje o prijavljenom nedostatku ili oštećenju, Kupac će zadržati Proizvod kod sebe.

Ako Prodavatelj utvrdi da postoji nedostatak na Proizvodu i da je isti u cijelosti ili djelomično nastao zbog uzroka koji se pripisuje Prodavatelju, Prodavatelj ima pravo: (i) zamijeniti ili dopuniti isporuku, u kojem slučaju troškove takve isporuke snosi Prodavatelj; (ii) prepustiti Kupcu da popravi ili osposobi proizvod i nadoknaditi mu trošak koji je time nastao; ili (iii) smanjiti cijenu za Proizvod.

Osim ako drugačije nije predviđeno Ugovorom ili prinudnim propisima, odgovornost Prodavatelja za štetu u slučajevima kada Prodavatelj (i) povrijedi koju od svojih obveza prema Kupcu temeljem ugovornog odnosa, ili (ii) u slučaju odgovornosti za materijalne nedostatke Proizvoda, ili (iii) u slučaju odgovornosti za Proizvod te (iv) u svim drugim slučajevima, bit će ograničena isključivo na naknadu izravne obične štete i to do visine naplaćenog iznosa cijene za Proizvode koji su predmet isporuke u vezi s kojom je nastala obveza Prodavatelja da naknadi Kupcu štetu. Radi izbjegavanja svake sumnje, Prodavatelj neće biti obvezan naknaditi Kupcu nikakav drugi oblik štete, što posebno, ali ne ograničavajući se na, obuhvaća neimovinsku štetu, izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije, ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete. Navedena odredba o ograničenju od odgovornosti ne primjenjuje se u slučaju kada se radi o šteti koja je prouzročena smrću ili tjelesnom ozljedom. 

 

7. Prijelaz rizika i Pridržaj prava vlasništva

Osim ako nije drukčije navedeno u Potvrdi Narudžbe, rizik slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku kada Prodavatelj izvrši isporuku Proizvoda Kupcu ili od strane Kupca ovlaštenoj osobi na utvrđenom mjestu (lokaciji) isporuke, sukladno mjerodavnom paritetu isporuke (INCOTERMS 2010). U slučaju da Proizvod bude spreman za isporuku, a isporuka bude odgođena iz razloga koji ne podliježe odgovornosti Prodavatelja, ili u slučaju kada Kupac ili od strane Kupca ovlaštena osoba odbije primitak isporuke, rizik slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku kada Prodavatelj obavijesti Kupca da je Proizvod spreman za isporuku.

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad Proizvodima sve dok Kupac u cijelosti ne isplati kupoprodajnu cijenu za Proizvod, bez obzira da li je Proizvod isporučen Kupcu ili ne.

Ako je Kupac u zakašnjenju sa plaćanjem cijene ili pojedinog obroka (rate) cijene za Proizvod, Prodavatelj ima pravo vratiti u svoj posjed Proizvod koji je predao Kupcu ili Prodavatelj ima pravo zastati sa isporukom Proizvoda Kupcu do uplate dugovanog iznosa od strane Kupca u cijelosti. Takav zastoj neće se glede Prodavatelja smatrati povredom odredaba Ugovora i/ili Ponude i/ilI potvrde Narudžbe koje se tiču mjesta i datuma isporuke ili drugih sličnih odredaba. Ako se Proizvod nalazi u posjedu Kupca, Prodavatelj ili od strane Prodavatelja ovlaštena osoba je ovlašten bez bilo kakve prethodne obavijesti stupiti u prostorije u kojima se Proizvod nalazi (neovisno o tome radi li se o prostorijama Kupca ili neke treće osobe u čijim je prostorijama Kupac smjestio Proizvod), te je Prodavatelj ovlašten preuzeti Proizvod i poduzeti sve potrebne radnje u svrhu prijenosa Proizvoda do mjesta koje odredi Prodavatelj. Kupac će snositi sve troškove koji nastanu u vezi s prethodno navedenim radnjama Prodavatelja. Takve radnje neće imati utjecaja na druga prava Prodavatelja temeljem ovih Općih uvjeta, ugovora ili zakona.

U slučaju raskida ugovornog odnosa između Prodavatelja i Kupca, razdoblje tijekom kojeg su se Proizvodi nalazili u posjedu Kupca će se smatrati razdobljem neovlaštenog korištenja istih od strane Kupca, i Prodavatelj ima pravo zaračunati Kupcu naknadu u visini koja odgovara iznosu u tom trenutku dospjelog iznosa cijene ili dospjelog pojedinog obroka (rate) cijene koju bi Kupac bio dužan platiti Prodavatelju da nije došlo do raskida. Navedeno pravo neće imati utjecaja na druga prava Prodavatelja temeljem ovih Općih uvjeta, zakona ili drugog propisa.

 

8. Cijene Proizvoda, Uvjeti plaćanja, Garancija

Cijena Proizvoda naznačena je u Potvrdi Narudžbe.

Cijena Proizvoda ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) niti bilo koji drugi porez, carinu ili drugo davanje koje je izravno ili neizravno vezano uz isporuku Proizvoda. Takva davanja će se dodatno obračunati na ukupnu ugovorenu cijenu Proizvoda i bit će zasebno naznačeni na Potvrdi Narudžbe.

Osim ako nije drukčije navedeno u Potvrdi Narudžbe, cijena Proizvoda ne uključuje sljedeće:

- troškove prijevoza i sve druge troškove koji su vezani uz prijevoz,

- troškove montaže i/ili instalacije Proizvoda, i sve druge troškove koji su vezani uz montažu i/ili instalaciju,

- troškove osiguranja Proizvoda tijekom prijevoza, montaže i/ili instalacije,

- troškove osiguranja Proizvoda tijekom perioda u kojem će se Proizvodi nalaziti u posjedu Kupca,

- troškove osposobljavanja Kupčevih zaposlenika, agenata i drugih osoba koje će se koristiti i/ili će rukovati Proizvodom po nalogu ili odobrenju Kupca, za rukovanje Proizvodom.

Troškovi iz prethodnog stavka će se dodatno obračunati na ukupnu ugovorenu cijenu Proizvoda i bit će zasebno naznačeni na Potvrdi Narudžbe.

Prodavatelj je ovlašten, po diskrecijskoj ocjeni i bilo kojem trenutku, izuzeti iz prodaje Proizvode koji se nalaze u katalozima i prospektima Prodavatelja te izvršiti druge izmjene i modifikacije ovisno o tržišnim kretanjima.

Cijene Proizvoda uključuju i njegovo pakiranje u skladu sa Prodavateljevim trenutno važećim standardima otpreme. U slučaju da Kupac zatraži pakiranje ili označavanje koje se razlikuje od Prodavateljevog standardnog pakiranja ili označavanja, Kupac je dužan snositi sve troškove vezane uz takvo pakiranje, i u tom slučaju Prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve štete ili gubitak Proizvoda.

Dospijeće plaćanja bit će navedeno na Potvrdi Narudžbe. U slučaju da dospijeće plaćanje ne bude navedeno na Potvrdi Narudžbe, Kupac će biti obvezan izvršiti plaćanje cijene za Proizvod u cijelosti u roku od 7 dana od dana izdavanja računa od strane Prodavatelja.

U slučaju kada Kupac (i) postane nelikvidan, insolventan ili prezadužen, (ii) ako nad Kupcem bude pokrenut stečajni, predstečajni, likvidacijski postupak ili bilo koji drugi postupak koji ima za cilj prestanak Kupca kao pravne osobe, ili (iii) u slučaju kada Prodavatelj razumno procijeni da bi okolnosti navedene u točkama (i) i (ii) ovog stavka mogle nastati i/ili nastupiti, Prodavatelj ima pravo učiniti dospjelim sva potraživanja koja ima prema Kupcu po osnovi izdanih računa za Poizvode, po osnovi ugovornog odnosa ili po bilo kojoj drugoj osnovi, te Prodavatelj ima pravo tražiti njihovo plaćanje bez odgađanja i u cijelosti. Navedeno pravo neće imati utjecaja na druga prava Prodavatelja temeljem ovih Općih uvjeta, zakona ili drugog propisa.

Smatrat će se da je Kupac izvršio svoju obvezu plaćanja Proizvoda u onom trenutku kada Prodavatelj zaprimi sredstva u odgovarajućem iznosu na svojem poslovnom računu.

Kupac se obvezuje da će prilikom plaćanja ili izvršenja osiguranja plaćanja pisanim putem obavijestiti Prodavatelja koje obveze namiruje, odnosno osigurava. U slučaju da Prodavatelj ne zaprimi ovu obavijest, smatrat će da Kupac ispunjava svoje obveze po redoslijedu dospjelih dugovanja.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Prodavatelj ima pravo uz glavnicu obračunati Kupcu i zateznu kamatu propisanu zakonom.

Ako Kupac ne plati Prodavatelju cijenu za Proizvod u dogovorenom roku ili ako Kupac ne ispuni bilo koje druge dospjele financijske obveze prema Prodavatelju po bilo kojoj drugoj osnovi, Prodavatelj ima pravo odmah prekinuti isporuku Proizvoda prema Kupcu dok god Kupac u cijelosti ne podmiri svoje dospjele obveze prema Prodavatelju. Takav prekid neće se glede Prodavatelja smatrati povredom odredaba Ugovora i/ili Ponude i/ilI potvrde Narudžbe koje se tiču rokova isporuke ili drugih sličnih odredaba.

Prodavatelj će ispostaviti Kupcu račun u roku od 5 dana od dana Isporuke, osim ako nije drukčije izričito u pisanom obliku dogovoreno između Prodavatelja i Kupca.

Prodavatelj je u svakom trenutku ovlašten u pisanom obliku od Kupca zatražiti izdavanje određenog sredstva osiguranja naplate po vlastitom izboru, poput ali ne ograničavajući se na, bankarsku garanciju na prvi poziv ili zadužnicu, oboje u visini cijene za Proizvod ili u nižem iznosu koji odredi Prodavatelj, te je Kupac dužan takvo sredstvo osiguranja pribaviti i predati Prodavatelju u roku od 7 dana od dana pisanog zahtjeva Prodavatelja. Ako Kupac ne pribavi sredstvo osiguranja u navedenom roku, Prodavatelj ima pravo zastati sa isporukom ili prekinuti sa isporukom Proizvoda Kupcu, ili Prodavatelj ima pravo raskinuti odnos sa Kupcem sa trenutnim učinkom.

Iz sredstva osiguranja Prodavatelj ima pravo naplatiti bilo koji dospjeli račun izdan od strane Prodavatelja prema Kupcu vezanu uz isporuku Proizvoda, te Prodavatelj ima pravo iz sredstva osiguranja naplatiti i bilo koje druge dospjele financijske obveze koje Kupac ima prema Prodavatelju temeljem ugovornog odnosa ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

 

9. Jamstvo za ispravnost Proizvoda

Prodavatelj jamči Kupcu da Proizvod u trenutku isporuke nema nedostataka te da je ispravan i prikladan za uporabu u skladu s njegovom namjenom i uputstvom za uporabu.

Trajanje jamstvenog roka je 12 mjeseci od datuma isporuke Proizvoda Kupcu, osim ako nije drugačije navedeno u Potvrdi Narudžbe ili u Ugovoru.

Popravak Proizvoda ili dijela Proizvoda, ili zamjena neispravnog Proizvoda ispravnim ukoliko popravak Proizvoda ili dijela Proizvoda neće biti moguć, smatrat će se ispunjenjem obveze Prodavatelja iz jamstva za ispravnost prodanog Proizvoda.

Kupac ostvaruje svoja prava iz jamstva za ispravnost Proizvoda na način da za vrijeme trajanja jamstvenog roka u pisanom obliku obavijestiti Prodavatelja o neispravnosti Proizvoda te je Kupac dužan opisati u čemu se neispravnost Proizvoda očituje.

Kupac će biti dužan, sukladno zahtjevu Prodavatelja, (i) dostaviti Prodavatelju neispravni Proizvod radi ispitivanja kvara, odnosno nedostatka, te utvrđivanja ispunjava li Kupac uvjete iz jamstva i (ii) dokazati da je do kvara, odnosno nedostatka, došlo u jamstvenom roku.

Kupac neće imati pravo iz jamstva posebno, ali ne ograničavajući se na, u slučaju:

 1. Mehaničkog oštećenja Proizvoda ili dijela Proizvoda uzrokovanog krivnjom Kupca ili osobe angažirane od strane Kupca ili treće osobe;
 2. Nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputstava za uporabu;
 3. Da montiranje, rastavljanje ili servisiranja Proizvoda ili dijela Proizvoda obavi neovlaštena osoba;
 4. Mehaničkih, kemijskih, termičkih i drugih oštećenja izazvanih djelovanjem agresivne okoline, vremenskih nepogoda, požara, nesretnim slučajevima i drugim sličnim uzrocima koji nisu pod kontrolom Prodavatelja;
 5. Korištenje/povezivanje/spajanje Proizvoda s tehnički nesukladnim ili neoriginalnim uređajima ili proizvodima;
 6. Nepropisnog održavanja Proizvoda ili zamjene dijela Proizvoda neoriginalnim dijelovima.

Prodavatelj će za vrijeme trajanja jamstvenog roka te unutar razdoblja od 12 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka osigurati rezervne dijelove za Proizvod, osim ako drugačiji rok nije naveden u Potvrdi Narudžbe ili u Ugovoru ili u mjerodavnom propisu.

U slučaju prihvaćanja reklamacije unutar jamstvenog roka, a kada se radi o situaciji kada je Proizvod ugrađen u mjestu koje nije mjesto isporuke Proizvoda od strane Prodavatelja Kupcu, Kupac će u cijelosti snositi troškove prijevoza, smještaja, prehrane i drugih vezanih troškova koji Prodavatelju nastanu uslijed otklanjanja nedostatka.

U slučaju da Prodavatelj, odnosno ovlašteni servis Prodavatelja ustanovi da Kupac nema pravo ostvarivati prava po osnovi jamstva za ispravnost Proizvoda, a Prodavatelj ili ovlašteni servis Prodavatelja je već započeo radove na otklanjanju nedostatka, Prodavatelj će imati pravo potraživati od Kupca naknadu svih tako nastalih troškova.

 

10. Tajnost i povjerljivost

Stranke će čuvati u tajnosti povjerljive informacije ili dokumente s kojima su se upoznale ili s kojima su došle u doticaj, bilo izravno ili neizravno, bilo posredno ili neposredno, za cijelo vrijeme trajanja njihovog poslovnog odnosa. To posebno obuhvaća poslovne podatke, „know-how“, podatke o načinu poslovanja, podatke o ugovorima, poslovnim dogovorima, poslovne dopise i korespondenciju, e-mailovi, poslovne planove, podatke o klijentima, marketinške planove i strategije, prodajne i financijske izvještaje, tehničke informacije uključujući metode, procese, formule, sustave, izume, kompjutorske programe, kao i bilo koje druge slične informacije (u daljnjem tekstu: “Povjerljive informacije“),

 

Kupac se obvezuje da će držati u tajnosti i da neće bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama sadržaj Ponude, Potvrde Narudžbe, Ugovora kao i Povjerljive Informacije, osim ako je takvo otkrivanje nužno temeljem zakonskih propisa, zahtjeva kakvog državnog tijela ili radi ostvarenja kakvog zakonskog prava Kupca.

 

Stranke će poduzimati sve potrebne mjere za sprječavanje otkrivanja odnosno širenja osobnih podataka, koje su međusobno razmijenile s ciljem ili u vezi sa pripremom Ponude, izvršenja Narudžbe ili općenito u međusobnom poslovnom odnosu, te će se u svakom trenutku sa osobnim podacima postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te sa ostalim primjenjivim međunarodnim, nacionalnim i regionalnim propisima iz domene zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka.

 

11. Raskid ugovornog odnosa

U slučaju povrede ugovornog odnosa koji postoji između Prodavatelja i Kupca od strane bilo Prodavatelja bilo Kupca, druga ugovorna strana ima pravo, bez obzira na druge pravne lijekove, raskinuti ugovorni odnos na način da uputi drugoj strani pisanu obavijest o raskidu u kojoj će biti opisana učinjena povreda. Raskid proizvodi učinke istekom roka od 30 (trideset) dana nakon dana slanja pisane obavijesti. U slučaju da se spomenuta povreda ispravi tijekom navedenog 30-dnevnog roka, navedeni ugovorni odnos ostaje na snazi kao da obavijest o raskidu nije niti bila upućena.

Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovorni odnos sa trenutnim učinkom, bez ostavljanja Kupcu bilo kakvog dodatnog roka za otklanjanje povrede, na način da uputi Kupcu pisanu obavijest o raskidu, i to u sljedećim slučajevima:

 • kada je to predviđeno Ugovorom ili Općim uvjetima;
 • kaa Kupac grubo prekrši odredbe ugovora ili Općih uvjeta;
 • ako Kupac poduzme bilo kakvu radnju koja može naštetiti ugledu Prodavatelja i/ili Proizvoda;
 • ako Kupac ne plati Prodavatelju cijenu ili pojedini obrok (ratu) cijene za Proizvod u roku 60 dana od dana dospijeća;
 • ako Kupac postane nelikvidan, insolventan ili prezadužen, ako nad Kupcem bude pokrenut stečajni, predstečajni ili likvidacijski postupak te svaki drugi postupak koji ima za cilj prestanak Kupca kao pravne osobe;
 • u svakom drugom slučaju kada Prodavatelj razumno procijeni da Kupac neće moći ispuniti svoje obveze prema Prodavatelju temeljem ugovornog odnosa vezano uz isporuku Proizvoda.

U slučaju prestanka ugovornog odnosa između Prodavatelja i Kupca, i bez ograničenja na pravo na naknadu štete, ugovorne strane su dužne izmiriti sve svoje međusobne nepodmirene obveze.

 

12. Posljedice raskida ugovornog odnosa

Sve Narudžbe koje je Prodavatelj potvrdio, a naručeni Proizvodi su dostavljeni i/ili stavljeni na raspolaganje Kupcu i za koje je izdan račun Kupcu, Kupac je dužan platiti u cijelosti i bez odgađanja.

U odnosu na sve Narudžbe koje je Prodavatelj potvrdio, a naručeni Proizvodi nisu dostavljeni Kupcu ili mu nisu stavljeni na raspolaganje, Prodavatelj ima pravo izbora da li će: (i) prekinuti isporuku Proizvoda prema Kupcu dok Kupac u cijelosti ne podmiri svoje obveze prema Prodavatelju po osnovi te isporuke i svih drugih isporuka; (ii) izvršiti isporuku Proizvoda Kupcu zajedno sa ispostavljanjem računa, pri čemu je Kupac dužan prihvatiti isporuku i platiti račun odmah i u cijelosti.

Nakon stupanja na snagu raskida ugovornog odnosa između Prodavatelja i Kupca, sve Ponude te Narudžbe koje Prodavatelj nije potvrdio smatraju se povučenim u cijelosti i ne proizvode nikakve učinke.

Nakon podmirenja svih obveza koje Kupac ima prema Prodavatelju, Prodavatelj je dužan vratiti sva neiskorištena sredstva osiguranja plaćanja Kupcu.

 

13. Viša sila

Viša Sila označava nastup takvog događaja ili okolnosti koja nije postojala i koja se nije mogla predvidjeti u trenutku nastanka ugovornog odnosa između Prodavatelja i Kupca, te koja je nastala bez volje ili utjecaja Prodavatelja, a uslijed kojeg događaja ili okolnosti nije moguće ispunjenje dijela ili svih Prodavateljevih obveza prema Kupcu.

Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili naknadu troškova koji su prouzročeni Kupcu zbog nastupa događaja ili okolnosti koji se ima smatrati Višom Silom ako bez odlaganja obavijesti Kupca o tom događaju ili okolnosti navodeći pojedinosti i njihovo očekivano trajanje.

U slučaju da Viša Sila i prateća nemogućnost ispunjenja obveza Prodavatelja prema Kupcu potraje dulje od mjesec dana, Prodavatelj i Kupac će sklopiti poseban sporazum u kojem će utvrditi uvjete isporuke Proizvoda. Ako Prodavatelj i Kupac u narednom roku od mjesec dana ne sklope poseban sporazum u kojem će utvrditi uvjete isporuke Proizvoda, Stranke mogu raskinuti ugovorni odnos sa trenutnim učinkom, slanjem pisane obavijesti o raskidu. Radi izbjegavanja svake sumnje, Prodavatelj neće biti obvezan naknaditi Kupcu nikakav oblik štete, što posebno, ali ne ograničavajući se na, obuhvaća neimovinsku štetu, izmaklu korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije, ili bilo kakve druge oblike neizravne, posljedične ili popratne štete i/ili troškove koji su nastali na strani Kupca uslijed raskida ugovornog odnosa zbog Više Sile.

 

14. Ostalo

Prodavatelj će Opće uvjete učiniti dostupnim Kupcu na način da isti budu objavljeni i u svakom trenutku javno dostupni na sljedećoj web stranici: http://www.amtest-smt.com.

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće Uvjete, te će izmjene i/ili dopune učiniti javno dostupnim putem objave na web stranici: http://www.amtest-smt.com.

Smatrat će se da Kupac prihvaća izmjene i/ili dopune općih uvjeta te njihovu primjenu na ugovorni odnos između Prodavatelj i Kupca ako Prodavatelj u roku od 30 dana, računajući od dana kada su Kupcu izmjene i/ili dopune općih uvjeta postale javno dostupne, ne primi pisani prigovor Kupca protiv primjene takvih izmijenjenih i/ili dopunjenih općih uvjeta na ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca. Ako Kupac izjavi takvo protivljenje, na ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca primjenjivat će se opći uvjeti čiju je primjenu Kupac prihvatio ili za koje se smatra da ih je Kupac prihvatio.

Na ove Opće Uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Prodavatelj i Kupac će nastojati na miran način razriješiti sve međusobne sporove do kojih bi došlo u vezi sa ovim Općim uvjetima i/ili u vezi sa bilo kojim odnosom na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti. Ako nastojanja Stranaka budu neuspješna, sve prethodno navedene sporove rješavat će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ako se bilo koja odredba ovih Općih Uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih Uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

 

Ovi Opći Uvjeti stupaju na snagu 01.03.2020. godine.