SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

> PREUZMITE [.PDF]

 

1. Definicije

Če kontekst ne določa drugače, imajo besede in/ali izrazi v teh splošnih pogojih naslednje pomene:

»Splošni pogoji« pomeni splošne pogoje;

»Izdelek« pomeni izdelek, ki ga prodaja prodajalec, in/ali storitev, ki jo prodajalec ponuja;

»Prodajalec« pomeni trgovinsko družbo Amtest,  trgovina s kemičnimi proizvodi  d.o.o s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 106,  vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  pod matično številko subjekta  1227823 in osebno identifikacijsko številko: SI 45239134.

 »Kupec« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki kupuje proizvajalčeve izdelke ali uporablja storitve, ki jih prodajalec ponuja;

»Stranki« pomeni prodajalca in kupca skupaj;

»Pogodba« pomeni pogodbo, ki jo v pisni obliki skleneta kupec in prodajalec glede izdelka, ki ga prodajalec prodaja, in/ali storitve, ki jo prodajalec ponuja, ki zajema predvsem, a ne izključno, naslednje vrste pogodb:

 • pogodbo o prodaji, najemu ali zakupu;
 • distribucijsko, partnersko ali servisno pogodbo;
 • pogodbo o testiranju;
 • vsako drugo pogodbo med strankama v zvezi z izdelkom.

»Delovni dan« pomeni dan, ki ni sobota, nedelja, državni ali verski praznik, ter drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji in/ali državi, kjer prodajalec dobavlja izdelke.

 

2. Uvod

Ti splošni pogoji urejajo odnos med prodajalcem in kupcem ter se uporabljajo za vsako prodajo izdelkov in za vsako ponudbo storitev s strani proizvajalca, razen če uporaba ni izrecno in v pisni obliki izključena.

S temi splošnimi pogoji se izrecno izključuje uporaba splošnih pogojev kupca in/ali vseh drugih pravil, ki jih uveljavlja kupec, tudi glede razmerja med prodajalcem in kupcem.

Razume se, da je kupec pristal na uporabo teh splošnih pogojev: (i) s pristankom na ponudbo s strani kupca, ali (ii) s predajo naročila s strani kupca (če se ne uveljavlja točka (i)), ali (iii) s prevzemom izdelkov (če se ne uveljavljata točki (i) in (ii)).

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsa vprašanja v razmerju med prodajalcem in kupcem, razen v delu, kjer so splošni pogoji v nasprotju s katero koli določbo ponudbe, za katero je proizvajalec potrdil naročilo, ali s katero koli določbo pogodbe.

Za razmerje med prodajalcem in kupcem so merodajni naslednji viri, v naslednjem vrstnem redu: a) potrdilo naročila, b) pogodba, c) ti splošni pogoji.

 

3. Ponudba

Ponudba (v nadaljnjem besedilu: »Ponudba«) je obvezujoča za prodajalca, če vsebuje nedvoumno in enoznačno določene naslednje elemente: vrsto izdelka, količino, ceno, pogoje plačila, okvirne pogoje dobave (kraj in okvirni čas dobave), in je veljavna le, če jo kupec v celoti sprejme. V izogib vsakršnemu dvomu kupec ne sme samostojno predlagati in/ali kakor koli spreminjati in/ali dopolnjevati ponudbe; v primeru takega ravnanja kupca se ponudba razume kot neveljavna in na noben način ne zavezuje prodajalca.

Če so roki dobave v ponudbi informativni, bodo dejanski roki dobave navedeni v potrditvi naročila.

Rok veljavnosti ponudbe je 30 dni od dneva izdaje ponudbe, razen če se stranki izrecno in samo v pisni obliki ne dogovorita drugače.

 

4. Naročilo in potrditev naročila

Kot naročilo (v nadaljnjem besedilu: »Naročilo«), ki ga kupec preda prodajalcu, se razume: (i) sprejetje ponudbe, ki jo je pripravil prodajalec; sprejetje mora biti izraženo v pisni obliki v času veljavnosti ponudbe; (ii) naročilo izdelka v skladu z določili pogodbe in (iii) sklenitev posebne pogodbe za dobavo določenega izdelka.

V primeru točke (ii) prejšnjega stavka (naročilo izdelka v skladu z določili pogodbe), mora naročilo vsebovati točne podatke o naročniku in/ali prejemniku dobave ter zavezancu za plačilo stroškov (ceno) za izdelke, ime, vrsto in količino želenih izdelkov, način in pogoje dobave, način in pogoje plačila, zavarovanje plačila in tudi druge elemente, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno oceno in/ali izvedbo naročila.

Vsaka s strani kupca predlagana in/ali izvedena menjava, dopolnitev in/ali sprememba v pogojih naročila velja samo, če prodajalec to izrecno pisno potrdi.

Prodajalec bo vsa naročila potrdil kupcu s pisno potrditvijo naročila (v nadaljnjem besedilu: »Potrditev naročila«). V primeru sklenitve posebne pogodbe za dobavo določenega izdelka se razume, da je prodajalec potrdil naročilo s podpisom te pogodbe.

Če kupec enostransko odstopi od naročila, ki ga je prodajalec pisno potrdil, je kupec dolžan plačati prodajalcu naslednje stroške:

- stroške v višini 25 % (petindvajset odstotkov) od cene izdelka, ki je navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost), če kupec odstopi od naročila v obdobju 7 dni od dneva potrditve naročila s strani prodajalca;

- stroške v višini 50 % (petdeset odstotkov) od cene izdelka, ki je navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost), če kupec odstopi od naročila v obdobju 15 dni od dneva potrditve naročila s strani prodajalca;

- stroške v višini 75 % (petinsedemdeset odstotkov) od cene izdelka, ki je navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost), če kupec odstopi od naročila v obdobju 30 dni od dneva potrditve naročila s strani prodajalca;

- stroške v višini 100 % (sto odstotkov) od cene izdelka, ki je navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost), če (i) kupec odstopi od naročila v obdobju, daljšem od 30 dni od dneva potrditve naročila s strani prodajalca, ali (ii) če kupec odstopi od naročila v obdobju 90 dni pred datumom dobave izdelka, ali (iii) če kupec odstopi od naročila v času izvršitve dobave ali namestitve izdelka ali po tem, ali (iv) če kupec odstopi od naročila potem, ko ima dobava zamudo zaradi razloga, za katerega prodajalec ni odgovoren ali če kupec (ali njegova pooblaščena oseba) brez razloga zavrne sprejem dobave.

Če kupec enostransko odstopi od naročila, ki se nanaša na izdelke, ki se pripravljajo v skladu s posebnimi specifikacijami in/ali v skladu s posebnimi zahtevami, ki jih je od prodajalca zahteval kupec, je kupec dolžan plačati stroške v višini 100 % (sto odstotkov) cene izdelka, ki je navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost, kjer na obveznost plačila navedenih stroškov ne vpliva dejstvo, koliko časa je preteklo od dneva naročila kupca do potrditve naročila s strani prodajalca).

Poleg in neodvisno od plačila stroškov, ki jih je kupec dolžan plačati prodajalcu zaradi enostranskega odstopa od naročila s strani kupca, je kupec dolžan plačati prodajalcu vse nastale stroške v zvezi z zadevnim naročilom in to v roku 7 dni od dneva prejema pisnega zahtevka prodajalca, v katerem so specificirani navedeni stroški.

Prodajalec sprejme in izvede novo naročilo kupca pod pogojem, da je kupec v celoti plačal vse predhodne zapadle račune, ki jih je izdal prodajalec, ter katere koli druge zapadle finančne obveznosti, ki jih ima kupec do prodajalca na podlagi pogodbenega razmerja ali na kateri koli drugi podlagi.

 

5. Dobava izdelka

Datum in kraj (lokacija) dobave izdelka sta navedena na potrditvi naročila.

Razen če ni drugače navedeno v potrditvi naročila, dobava izdelka zajema dostavo izdelka na kraj (lokacijo), potrjeno na potrditvi naročila, ter predajo izdelka kupcu ali osebi, ki jo kupec pooblasti.

Kupec bo ob dobavi izdelka podpisal dobavnico ali drug dokument, s katerim v pisni obliki potrdi datum dobave izdelka.

Če kupec ali oseba, ki jo kupec pooblasti, brez razloga zavrne prejetje dobave ali brez razloga zavrne podpis dobavnice ali drugega podobnega dokumenta, se razume, da je kupec enostransko odstopil od naročila ter da ima prodajalec pravico kupcu zaračunati stroške v višini 100 % (sto odstotkov) cene izdelka, ki je navedena na ponudbi in/ali potrditvi naročila (povišano za pripadajoči znesek davka na dodano vrednost). Navedeno ne vpliva na pravico prodajalca, da uporabi druge možnosti, predvidene v teh splošnih pogojih ali z zakonodajo.

Kupec mora zagotoviti primerne pogoje za postavitev izdelka na dogovorjenem kraju (lokaciji) dobave, kar zajema predvsem, a ne izključno, obveznost kupca, da zagotovi primerne pogoje za postavitev izdelka v trenutku predaje izdelka, ter v obdobju od predaje izdelka kupcu do namestitve izdelka.

Če pride do zamude pri dobavi izdelka zaradi dogodkov ali okoliščin, za katere je odgovoren kupec ali oseba, ki jo je kupec najel za dobavo in/ali sprejem izdelka, bo prodajalec izdelke uskladiščil ter obračunal in kupcu zaračunal administrativne stroške, stroške prevoza, zavarovanja, skladiščenja in vse ostale neposredne in posredne stroške, ki so nastali pri prodajalcu, ker izdelka ni bilo mogoče dobaviti kupcu. V tem primeru se razume, da je prodajalec izvedel dobavo izdelka kupcu v trenutku predaje izdelka v skladiščenje. Navedeno ne vpliva na pravico prodajalca, da uporabi druge možnosti, predvidene v teh splošnih pogojih ali z zakonodajo.

Če je za zamudo pri dobavi izdelka odgovoren prodajalec, lahko kupec od prodajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od pogodbene cene za izdelek, katerega dobava je zamujena, in sicer za vsak polni teden zamude pri dobavi. V vsakem primeru je skupni znesek pogodbene kazni lahko največ 5 % (pet odstotkov) pogodbene cene izdelka, z dobavo katerega prodajalec zamuja, ne glede na skupno trajanje zamude. Takšna pogodbena kazen predstavlja najvišji znesek stroškov kazni, do katere ima kupec pravico na kateri koli podlagi v primeru, da prodajalec zamuja z dobavo izdelka. V izogib vsakršnemu dvomu kupec nima pravice zahtevati razlike do celotnega zneska stroškov odškodnine, če je škoda, ki jo je utrpel kupec, večja od zneska stroškov pogodbene kazni.

Razen pravice do pogodbene kazni v skladu s tem členom kupec nima pravice do plačila stroškov kakršne koli oblike ali vrste škode zaradi zamude prodajalca pri izpolnjevanju svojih obveznosti do kupca, kar zajema predvsem, a ne izključno, nepremoženjsko škodo, navadno škodo, izgubljeni dobiček, izgubo prihodka, izgubo tržišča ali strank, izgubo bodočih poslov ali poslovnega slovesa, ali kakršno koli drugo obliko posredne, posledične ali spremljajoče škode, razen če drugače ni izrecno določeno v določilih teh splošnih pogojev ali v določbah pogodbe.

 

6. Materialne pomanjkljivosti, odgovornost za škodo

Prodajalec odgovarja za materialne pomanjkljivosti izdelka, ki jih je izdelek imel v času prehoda rizika na kupca.

Materialna pomanjkljivost izdelka obstaja samo v naslednjih situacijah:

(I) če izdelek nima potrebnih lastnosti za svojo običajno uporabo ali za promet;

(II) če izdelek nima potrebnih lastnosti za specifično uporabo, za katero jo kupec kupuje, a je bila prodajalcu poznana;

(IIII)  če izdelek nima lastnosti ali odlik, ki so izrecno določene ali predpisane;

(IV) če je prodajalec kupcu predal izdelek, ki ni enak vzorcu ali modelu, razen če sta vzorec in model prikazana samo informativno;

(V) če je izdelek nepravilno nameščen, pod pogojem, da je storitev montaže med strankama dogovorjena v pisni obliki in posebej zaračunana kupcu.

Kupec mora ob dobavi izdelek pregledati. O vsaki vidni poškodbi embalaže/pakiranja izdelka ali vidni poškodbi in/ali pomanjkljivosti samega izdelka mora kupec takoj pisno obvestiti prodajalca, poškodbo in/ali pomanjkljivost pa mora natančno opisati.

Če se po dobavi izdelka izkaže, da ima izdelek neko pomanjkljivost, ki se ob običajnem pregledu ob prevzemu izdelka ni odkrila, mora kupec, da ne bi izgubil pravic, o tej pomanjkljivosti takoj obvestiti prodajalca in natančno opisati pomanjkljivost. Prodajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, ki se pokažejo po preteku 2 (dveh) mesecev od dneva dobave izdelka.

Dokler prodajalec ni obveščen o prijavljeni pomanjkljivosti ali poškodbi, kupec obdrži izdelek pri sebi.

Če prodajalec potrdi obstoj pomanjkljivosti na izdelku in da je ta v celoti ali delno nastala zaradi razloga na strani prodajalca, lahko prodajalec: (i) zamenja ali dopolni dobavo, pri tem pa stroške take dobave nosi prodajalec; (ii) prepusti kupcu, da popravi ali usposobi izdelek, pri tem pa prodajalec krije stroške, ki so pri tem nastali; ali (iii) zniža ceno izdelka.

Razen če ni drugače predvideno v pogodbi ali obveznih predpisih, je odgovornost prodajalca za škodo v primerih, ko prodajalec (i) krši katero od svojih obveznosti do kupca iz pogodbenega razmerja, ali (ii) v primeru odgovornosti za materialne pomanjkljivosti izdelka, ali (iii) v primeru odgovornosti za izdelek ter (iv) v vseh drugih primerih, omejena izključno na plačilo izravnave navadne škode, in sicer do višine zaračunanega zneska cene za izdelke, ki so predmet dobave, v zvezi s katero je nastala obveznost prodajalca za plačilo kupcu. V izogib vsakršnemu dvomu, prodajalcu ni treba povrniti kupcu nobene druge oblike škode, kar zajema predvsem, a ne izključno, nepremoženjsko škodo, izgubljeni dobiček, izgubo prihodka, izgubo tržišča ali strank, izgubo bodočih poslov ali poslovnega slovesa, ali kakršno koli drugo obliko posredne, posledične ali spremljajoče škode. Navedena odločba o omejitvi odgovornosti se ne uporablja v primeru, ko gre za škodo, povzročeno s smrtjo ali telesnimi poškodbami. 

 

7. Prenos tveganja in pridržanje lastninskih pravic

Razen če ni drugače navedeno v potrditvi naročila, tveganje naključne izgube ali poškodbe izdelka preide na kupca v trenutku, ko prodajalec opravi dobavo izdelka kupcu ali osebi, ki jo kupec pooblasti, na določenem mestu (lokaciji) dobave, v skladu z ustrezno pariteto dobave (INCOTERMS 2010). Če je izdelek pripravljen za dobavo, ta pa zamuja zaradi razloga, za katerega prodajalec ni odgovoren, ali če kupec ali oseba, ki jo kupec pooblasti, zavrne prejem dobave, tveganje naključne izgube ali poškodbe izdelka preide na kupca v trenutku, ko prodajalec obvesti kupca, da je izdelek pripravljen za dobavo.

Prodajalec zadrži lastništvo izdelkov vse dokler kupec v celoti ne izplača kupoprodajne cene za izdelek, ne glede na to, ali je izdelek dobavljen kupcu ali ne.

Če kupec zamuja s plačilom cene ali posameznega obroka cene za izdelek, lahko prodajalec v svojo posest vrne izdelek, ki ga je predal kupcu, ali pa ima prodajalec pravico zaustaviti dobavo izdelka kupcu do vplačila celotnega dolgovanega zneska.  Take zaustavitve prodajalec ne razume kot kršitve določb pogodbe in/ali ponudbe in/ali potrditve naročila, ki zadevajo mesto in datum dobave, ali drugih podobnih določb. Če je izdelek pri kupcu, sme prodajalec ali oseba, ki jo prodajalec pooblasti, brez predhodne najave v stopiti v prostore, kjer se izdelek nahaja (ne glede na to, ali gre za prostore kupca ali tretje osebe, kamor je kupec namestil izdelek), prodajalec pa sme tudi prevzeti izdelek in sprejeti vse potrebne ukrepe za prenos izdelka na mesto, ki ga določi prodajalec. Kupec plača vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zgoraj navedenimi ukrepi prodajalca. Taki ukrepi ne vplivajo na druge pravice prodajalca, ki temeljijo na teh Splošnih pogojih, pogodbi ali zakonu.

V primeru prekinitve pogodbenega odnosa med prodajalcem in kupcem se obdobje, ko se izdelki nahajajo pri kupcu, razume kot obdobje nepooblaščene uporabe izdelkov s strani kupca, prodajalec pa ima pravico kupcu zaračunati stroške v višini, ki odgovarja znesku v tem trenutku zapadlega zneska cene ali zapadlega posameznega obroka cene, ki bi jo bil kupec dolžan plačati prodajalcu, če ne bi prišlo do prekinitve. Ta pravica ne vpliva na druge pravice prodajalca, ki temeljijo na teh Splošnih pogojih, zakonu ali drugem predpisu.

 

8. Cene izdelkov, plačilni pogoji, garancija

Cena izdelka je navedena v potrdilu naročila.

Cena izdelka ne zajema davka na dodatno vrednost (DDV), niti nobenega drugega davka, carine ali druge dajatve, ki je neposredno ali posredno vezana na dobavo izdelka. Take dajatve se dodatno obračunajo na skupno dogovorjeno ceno izdelka in so posebej navedene na potrdilu naročila.

Razen če ni drugače navedeno v potrditvi naročila, cena izdelka ne vključuje naslednjega:

- stroškov prevoza in vseh drugih stroškov, povezanih s prevozom,

- stroškov montaže in/ali namestitve izdelka in vseh drugih stroškov, povezanih z montažo in/ali namestitvijo,

- stroškov zavarovanja izdelka med prevozom, montažo in/ali namestitvijo,

- stroškov zavarovanja izdelka za čas, ko bodo izdelki pri kupcu,

- stroškov usposabljanja kupčevih zaposlenih, agentov in drugih oseb, ki bodo uporabljale in/ali ravnale z izdelkom na zahtevo ali z odobritvijo kupca, za uporabo izdelka.

Stroški iz prejšnjega stavka se dodatno obračunajo na skupno dogovorjeno ceno izdelka in so posebej navedeni na potrdilu naročila.

Prodajalec ima pravico, da po diskrecijski oceni in kadar koli iz prodaje umakne izdelke, ki so v katalogih in prospektih prodajalca, ter da opravi druge zamenjave in spremembe, odvisno od gibanj na trgu.

Cene izdelka vključujejo tudi pakiranje izdelka v skladu s prodajalčevimi trenutno veljavnimi standardi odpreme. Če kupec prosi za pakiranje ali označitev, ki se razlikuje od prodajalčevega standardnega pakiranja ali označevanja, je kupec dolžan prevzeti vse stroške, povezane s takim pakiranjem, v tem primeru pa prodajalec tudi ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo izdelka.

Zapadlost plačila je navedena na potrditvi naročila. Če zapadlost plačila ni navedena na potrditvi naročila, mora kupec plačati ceno izdelka v celoti v roku 7 dni od izdaje računa s strani prodajalca.

Če kupec (i) postane nelikviden, plačilno nesposoben ali prezadolžen, (ii) če se nad kupcem izvaja stečajni, predstečajni ali likvidacijski postopek ali kakršen koli drug postopek, katerega cilj je konec obstoja kupca kot pravne osebe, ali (iii) če prodajalec razumno oceni, da bi lahko nastopile in/ali nastale okoliščine iz točk (i) in (ii) tega odstavka, ima prodajalec pravico kot zapadle navesti vse terjatve, ki jih ima do kupca na podlagi izdanih računov za izdelke, na podlagi pogodbenega razmerja ali na kakršni koli drugi podlagi, poleg tega pa ima prodajalec pravico zahtevati njihovo plačilo brez zamika in v celoti. Ta pravica ne vpliva na druge pravice prodajalca, ki temeljijo na teh Splošnih pogojih, zakonu ali drugem predpisu.

Razume se, da je kupec opravil svojo obveznost plačila izdelka v trenutku, ko prodajalec prejme sredstva v ustreznem znesku na svoj poslovni račun.

Kupec se obveže, da bo ob plačilu ali izvršitvi zavarovanja plačila pisno obvestil prodajalca, katere obveznosti bo poravnal ali zavaroval. Če prodajalec ne prejme tega obvestila, se razume, da kupec izpolnjuje svoje obveznosti po zaporedju zapadlih dolgov.

V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico poleg glavnice zaračunati kupcu tudi z zakonom predpisane zamudne obresti.

Če kupec prodajalcu cene za izdelek ne plača v dogovorjenem roku ali če kupec ne izpolni katere koli druge zapadle finančne obveznosti do prodajalca na kateri koli drugi podlagi, ima prodajalec pravico takoj prekiniti dobavo izdelka kupcu, dokler kupec v celoti ne poravna svojih zapadlih obveznosti do prodajalca. Take prekinitve prodajalec ne razume kot kršitve določb pogodbe in/ali ponudbe in/ali potrditve naročila, ki zadevajo rok dobave, ali drugih podobnih določb.

Prodajalec kupcu izstavi račun v roku 5 dni od dneva dobave, razen če ni drugače izrecno pisno dogovorjeno med prodajalcem in kupcem.

Prodajalec lahko v vsakem trenutku pisno od kupca zahteva izdajo določenih sredstev za zavarovanje plačila po lastnem izboru, poleg, a ne izključno, bančne garancije za prvi klic ali zadolžnice, oboje v višini cene za izdelek, ali v nižjem znesku, ki ga določi prodajalec, kupec pa je dolžan tako zavarovalno sredstvo zagotoviti in predati prodajalcu v roku 7 dni od dneva pisne zahteve prodajalca. Če kupec ne zagotovi sredstva za zavarovanje v navedenem roku, ima prodajalec pravico zaustaviti ali prekiniti dobavo izdelka kupcu, ali pa prekiniti razmerje s kupcem s takojšnjim učinkom.

Prodajalec ima pravico iz sredstva za zavarovanje plačati kateri koli zapadli račun, ki ga je kupcu izdal prodajalec in je vezan na dobavo izdelka, poleg tega ima prodajalec pravico iz sredstva zavarovanja zaračunati tudi kakršne koli druge zapadle finančne obveznosti, ki jih ima kupec do prodajalca na podlagi pogodbenega razmerja ali na kakršni koli drugi podlagi.

 

9. Jamstvo za brezhibnost izdelka

Prodajalec jamči kupcu, da izdelek v trenutku dobave nima pomanjkljivosti ter da je brezhiben in primeren za uporabo v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.

Jamstveni rok traja 12 mesecev od datuma dobave izdelka kupcu, razen če ni drugače navedeno v potrditvi naročila ali pogodbi.

Popravilo izdelka ali dela izdelka, ali menjava nebrezhibnega izdelka z brezhibnim, če popravilo izdelka ali dela izdelka ni mogoče, se razume kot izpolnjevanje obveznosti prodajalca iz jamstva za brezhibnost prodanega izdelka.

Kupec uveljavlja svoje pravice iz jamstva za brezhibnost izdelka tako, da med trajanjem jamstvenega roka v pisni obliki obvesti prodajalca o nebrezhibnosti izdelka, kjer mora opisati nebrezhibnost izdelka.

Kupec mora v skladu z zahtevo prodajalca (i) dostaviti prodajalcu nebrezhibni izdelek za ugotovitev okvare oziroma nepravilnosti ter ugotovitev, če kupec izpolnjuje pogoje iz jamstva, in (ii) dokazati, da je do okvare oziroma nepravilnosti prišlo v jamstvenem roku.

Kupec nima pravice do jamstva predvsem, a ne izključno, v primeru:

 1. mehanske škode na izdelku ali delu izdelka, ki se zgodi po krivdi Kupca ali osebe, ki jo zaposli kupec, ali tretje osebe;
 2. nepravilne uporabe ali nespoštovanja navodil za uporabo;
 3. če montažo, razstavljanje ali servisiranje izdelka ali dela izdelka opravi nepooblaščena oseba;
 4. mehanskih, kemičnih, toplotnih ali drugih poškodb, ki jih povzročijo delovanje agresivne okolice, vremenske razmere, požar, nesreče ali drugi podobni vzroki, na katere prodajalec nima vpliva;
 5. uporabe/povezovanja/združevanja izdelka s tehnično neskladnimi ali neoriginalnimi napravami ali izdelki;
 6. neustreznega vzdrževanja izdelka ali menjave dela izdelka z neoriginalnimi deli.

Prodajalec bo v času trajanja jamstvenega roka ter v obdobju 12 mesecev po izteku jamstvenega roka zagotavljal rezervne dele za izdelek, razen če v potrditvi naročila ali pogodbi ali v mednarodnem predpisu ni naveden drugačen rok.

V primeru sprejetja reklamacije znotraj jamstvenega roka in kadar je izdelek vgrajen na mesto, ki ni mesto dobave izdelka s strani prodajalca kupcu, mora kupec v celoti plačati stroške prevoza, namestitve, prehrane in drugih povezanih stroškov, ki jih ima prodajalec zaradi odpravljanja napake.

Če prodajalec ali pooblaščeni servis prodajalca ugotovi, da kupec nima pravice uveljavljati pravice na podlagi jamstva za ispravnost izdelka, prodajalec ali pooblaščeni servis  pa je že začel delati in odpravljati napake, ima prodajalec pravico, da od kupca zahteva poplačilo vseh tako nastalih stroškov.

 

10. Tajnost in zaupnost

Stranki bosta v tajnosti hranili zaupne informacije ali dokumente, s katerimi sta se spoznali ali s katerimi sta prišli v stik, bodisi posredno ali neposredno, ves čas trajanja njunega poslovnega razmerja. To še posebej vključuje poslovne podatke, »know how«, podatke o načinu poslovanja, podatke o pogodbah, poslovnih dogovorih, poslovne dopise in korespondenco, elektronsko pošto, poslovne načrte, podatke o strankah, marketinške načrte in strategije, prodajna in finančna poročila, tehnične informacije vključno z metodami, postopki, formulami, sistemi, izumi, računalniškimi programi, pa tudi kakršne koli druge podobne informacije (v nadaljnjem besedilu: »zaupne informacije«).

 

Kupec se zavezuje, da bo zadržal v tajnosti in da ne bo brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca razkril ali omogočil dostopa tretjim osebam vsebine ponudbe, potrditve naročila, pogodbe, pa tudi zaupnih informacij, razen če je tako razkritje nujno na podlagi zakonskih predpisov, zahteve kakšnega državnega telesa ali zaradi uveljavljanja kakšne zakonske pravice kupca.

 

Stranki bosta sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje razkrivanja oziroma širjenja osebnih podatkov, ki sta jih medsebojno izmenjali s ciljem ali v zvezi s pripravo ponudbe, izvrševanja ponudbe ali na splošno v medsebojnem poslovnem razmerju, ter bosta v vsakem trenutku z osebnimi podatki ravnali v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakona o izvajanju splošne uredbe o zaščiti podatkov, ter z ostalimi primerljivimi mednarodnimi, nacionalnimi in regionalnimi predpisi s področja zaščite zasebnosti  in zaščite osebnih podatkov.

 

11. Prekinitev pogodbenega razmerja

V primeru kršitve pogodbenega razmerja, ki obstaja med prodajalcem in kupcem, bodisi s strani prodajalca ali kupca, ima druga pogodbena stran pravico, da ne glede na druga pravna sredstva prekine pogodbeno razmerje na način, da drugo stran pisno obvesti o prekinitvi, v kateri je opisana storjena kršitev. Prekinitev začne veljati 30 (trideset) dni po datumu pisnega obvestila. Če se omenjena kršitev odpravi v navedenem 30-dnevnem roku, navedeno pogodbeno razmerje ostaja v veljavi, kakor da obvestilo o prekinitvi ni bilo podano.

Prodajalec ima pravico prekiniti pogodbeno razmerje s takojšnjim začetkom veljavnosti, ne da bi kupcu omogočil dodatni rok za odpravo kršitve, tako da kupcu pošlje pisno obvestilo o prekinitvi, in sicer v naslednjih primerih:

 • ko je to predvideno v pogodbi ali splošnih pogojih;
 • ko kupec grobo krši določbe pogodbe ali splošnih pogojev;
 • če kupec ukrepa na način, ki bi lahko škodil ugledu prodajalca in/ali izdelka;
 • če kupec prodajalcu ne plača cene ali posameznega obroka cene za izdelek v roku 60 dni od datuma zapadlosti;
 • če kupec postane nelikviden, plačilno nesposoben ali prezadolžen, če se nad kupcem izvaja stečajni, predstečajni ali likvidacijski postopek, ter vsak drugi postopek, katerega cilj je konec obstoja kupca kot pravne osebe;
 • v vsakem drugem primeru, ko prodajalec razumno oceni, da kupec ne bo mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti do prodajalca na podlagi pogodbenega razmerja v zvezi z dobavo izdelka.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem ter brez omejitve pravice do odškodnine za škodo, sta pogodbeni stranki dolžni poravnati vse svoje zapadle obveznosti.

 

12. Posledice prekinitve pogodbenega razmerja

Vsa naročila, ki jih je prodajalec potrdil, naročeni izdelki pa so dostavljeni in/ali dani kupcu na razpolago in za katere se kupcu izda račun, mora kupec nemudoma v celoti plačati.

Glede na vsa naročila, ki jih je prodajalec potrdil, naročeni izdelki pa niso dostavljeni kupcu ali mu niso dani na razpolago, lahko prodajalec izbere, ali bo: (i) prekinil dobavo izdelka kupcu, dokler kupec v celoti ne poravna svojih obveznosti do prodajalca na osnovi te in vseh drugih dobav; (ii) izvršil dobavo izdelka kupcu in hkrati izstavil račun, pri čemer mora kupec sprejeti dobavo in račun takoj v celoti plačati.

Glede na stopnjo moči prekinitve pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem se razume, da so vse ponudbe, ki jih prodajalec ni potrdil, v celoti umaknjene in nimajo veljavnosti.

Ko kupec poravna vse svoje obveznosti do prodajalca, mora prodajalec vrniti vso neuporabljeno varščino za plačilo.

 

13. Višja sila

Višja sila označuje pojav takega dogodka ali okoliščin, ki v trenutku nastanka pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem ni obstajal ali se ni mogel predvideti, in ki je nastal brez volje ali vpliva prodajalca, vendar pa zaradi tega dogodka ali okoliščin ni možna izpolnitev dela ali vseh prodajalčevih obveznosti do kupca.

Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo in/ali povračilo stroškov, ki so bili povzročeni kupcu zaradi nastanka dogodka ali okoliščin, ki se lahko razumejo kot višja sila, če prodajalec nemudoma obvesti kupca o tem dogodku ali okoliščinah, navede podrobnosti in njihovo predvideno trajanje.

Če višja sila ali prisotna nezmožnost izpolnjevanja obveznosti prodajalca do kupca traja dlje od meseca dni, prodajalec in kupec skleneta poseben sporazum, v katerem določita pogoje dobave izdelka. Če prodajalec in kupec v sledečem mesecu dni ne skleneta posebnega sporazuma, v katerem določita pogoje dobave izdelka, lahko stranki prekineta pogodbeno razmerje, ki začne veljati takoj, tako da o prekinitvi pošljeta pisno obvestilo. V izogib vsakršnemu dvomu, prodajalcu ni treba povrniti kupcu nobene oblike škode, kar zajema predvsem, a ne izključno, nepremoženjsko škodo, izgubljeni dobiček, izgubo prihodka, izgubo tržišča ali strank, izgubo bodočih poslov ali poslovnega slovesa, ali kakršno koli drugo obliko posredne, posledične ali spremljajoče škode in/ali stroške, ki so nastali na strani kupca zaradi prekinitve pogodbenega razmerja zaradi višje sile.

 

14. Drugo

Prodajalec bo kupcu omogočil dostop do splošnih pogojev, tako da bodo objavljeni in v vsakem trenutku dostopni na naslednji spletni strani: http://www.amtest-smt.com.

Prodajalec si zadržuje pravico, da v vsakem trenutku lahko spremeni in/ali dopolni te splošne pogoje, te spremembe in/ali dopolnitve pa bodo javno dostopne na spletni strani: http://www.amtest-smt.com.

Razume se, da kupec sprejema spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev in njihovo uporabo v pogodbenem razmerju med prodajalcem in kupcem, če prodajalec v roku 30 dni od dneva, ko so kupcu spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev postale dostopne, ne prejme pisnega ugovora kupca proti sprejetju takih sprememb in/ali dopolnjenih splošnih pogojev na pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem. Če kupec izrazi tako nasprotovanje, za pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem veljajo splošni pogoji, katerih veljavo je kupec sprejel in za katere se razume, da jih je kupec sprejel.

Za te splošne pogoje velja zakonodaja Republike Slovenije.

Prodajalec in kupec si prizadevata na miren način rešiti vse medsebojne spore, do katerih bi prišlo v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali v zvezi s katerim koli razmerjem, za katerega veljajo ti splošni pogoji. Če prizadevanja strank niso uspešna, bo vse omenjene spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Če se izkaže, da je katera koli določba v teh splošnih pogojih nezakonita ali prepovedana, ostale odločbe splošnih pogojev v celoti ostanejo v veljavi. Če bi katera koli določba teh splošnih pogojev razglašena za nično, se takšna nična določba takoj zamenja z novo odločbo, ki bo imela veljavno obliko in vsebino ter bo, na pravno veljavni način poskušala kolikor je le mogoče doseči namen nične določbe.

 

Ti splošni pogoji začnejo veljati 01.03.2020.