OPĆI KORPORATIVNI I ETIČKI KODEKS DRUŠTVA AMTEST d.o.o.

> PREUZMITE [.PDF]

 

Amtest d.o.o., Kneza Borne 30, Zagreb, Hrvatska, matični broj: 01660063, PDV broj: HR95206978963 (u daljnjem tekstu "Društvo") svjesno je da je visoka kvaliteta pružanja usluga neraskidivo povezana sa poštivanjem određenih etičkih pravila.

 

Sukladno tome, a kao izraz odgovornosti za etičko poslovanje i daljnji razvoj Društva, usvojena su ova Opći korporativni i etički kodeks (u daljnjem tekstu "Etički kodeks"), kao dokument od strateške važnosti za Društvo, čiji je cilj utvrditi i definirati osnovne pravne i etičke standarde u odnosu na sve zaposlenike Društva i osobe koje djeluju u njegovo ime, te se, ovisno o okolnostima i sukladno u nastavku navedenim uvjetima, primjenjuje i u odnosu prema poslovnim partnerima Društva.

 

Etički kodeks se temelji na načelima zakonitosti, poštivanja ljudskog dostojanstva, tolerancije, poštenja, pristojnosti, odgovornosti, stručnosti, pravednosti, marljivosti i humanog postupanja, pri čemu su ta načela, uz odgovornost, profesionalnost i kvaliteta naših usluga, osnovne vrijednosti koje implementiramo u sve aktivnosti i usluge koje naše Društvo pruža.

 

Usvajanjem načela navedenih u ovom Etičkom kodeksu, Društvo se obvezuje poštivati i primjenjivati standarde, smjernice i načela koja su navedena u sljedećim pravnim izvorima ili aktima:

 

 • Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom sporazumu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnom sporazumu o građanskim i političkim pravima, te u drugim međunarodne instrumentima o ljudskim pravima;
 • Konvencijama UN-a o pravima djeteta, i o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, te u drugim relevantnim konvencijama i aktima;
 • temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada, a posebice onima koje se odnose na prava na kolektivno udruživanje i pregovaranje, zabranu prisilnog i dječjeg rada, te zabranu diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem;
 • United Nations Global Compact (UNGC) i Smjernicama OECD-a, te relevantnim antikorupcijskim načelima,
 • Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rio de Janeira, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama te drugim relevantnim klimatskim sporazumima, konvencijama, protokolima i aktima;
 • svim nacionalnim i ostalim mjerodavnim zakonima i propisima koji vrijede u državama u kojima se poslovna djelatnost Društva obavlja, kao i u poslovnoj praksi prilikom obavljanju djelatnosti kojima se stvaraju etički standardi i obrasci ponašanja svih zaposlenika i suradnika Društva u odnosu na klijente i poslovne partnere, te u međusobnim odnosima.

 

Izrazi koji se koriste u ovome Etičkom kodeksu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

1. Osnovne vrijednosti Etičkog kodeksa

 

Integritet

Svoje ciljeve ispunjavamo pošteno, korektno i odgovorno, uz puno i suštinsko poštivanje pravila, profesionalne etike te u duhu potpisanih ugovora i preuzetih obveza.

 

Izvrsnost

Postavili smo cilj stalnog poboljšanja i unaprjeđenja, gledajući unaprijed, naslućujući izazove, gajeći kreativnost koja teži inovaciji, te prepoznajemo i nagrađujemo ostvareni učinak.

 

 

Transparentnost

Zalažemo se da transparentnost bude temelj našeg poslovanja, kako bismo svim našim zaposlenicima, klijentima i poslovnim partnerima omogućili donošenje samostalnih i informiranih odluka.

 

Jednakost

Obvezujemo se ukloniti iz našeg ponašanja i poslovanja sve oblike diskriminacije i poštivati razlike u osobnim ili drugim svojstvima svakoga pojedinca.

 

Vrijednost pojedinca

Vrijednost svake pojedine osobe smjernica je kojom se rukovodimo u svome djelovanju: koristimo se metodama slušanja i dijaloga kao instrumentima kojima će se stalno unaprjeđivati odnosi sa svim našim zaposlenicima, klijentima i poslovnim partnerima.

 

Odgovornost pri korištenju izvora

Cilj nam je pažljivo koristiti sve izvore i resurse, te poticati ponašanje kojim se postiže optimizacija glede korištenja istih.

 

2. Poštivanje temeljnih ljudskih prava, etičkih i moralnih standarda

 

Naše Društvo naglašava poštivanje zaštite ljudskih prava, stvaranje poštenih i sigurnih uvjeta rada, odgovorno i profesionalno upravljanje, a sve u strogom skladu s općim moralnim i etičkim načelima navedenim u međunarodnim i nacionalnim pravnim izvorima, te u ovom Etičkom kodeksu.

 

3. Poštivanje pravila poslovnog natjecanja

 

Slijedimo načela opće poslovne etike, poslovne prakse i poštujemo opća pravila transparentnog tržišnog natjecanja, kako bismo stvorili dugoročni prosperitet, te zdravo i održivo poslovno okruženje.

 

4. Antikorupcijska politika

 

Kada imamo posla s poslovnim partnerima, strogo odvajamo interese naših partnera od osobnih ili financijskih interesa zaposlenika obje strane.

 

Posebnu pozornost posvećujemo poštivanju:

 • zabrani pružanja osobnih pogodnosti državnim ili javnim službenicima u bilo kojem obliku (novčanom, fizičkom ili na drugi način) od strane naših zaposlenika ili naših poslovnih partnera i/ili njihovih zaposlenika kako bi se ostvarile pogodnosti jednih za druge i/ili za treće strane,
 • zabrane nuđenja, obećanja, odobravanja ili davanja i/ili primanja osobnih pogodnosti u bilo kojem obliku (novčanom, fizičkom ili drugom) koje bi proizašle iz poslovnih ili drugih odnosa sa Društvom i/ili u odnosu na Društvo, a i iz kojih bi bilo jasno da to može utjecati na poslovne odluke bilo koje strane.

 

Interesi zaposlenika Društva ne smiju doći u sukob s obvezama koje imaju u Društvu ili koje Društvo ima prema svojim klijentima i poslovnim partnerima, te su zaposlenici Društva dužni razdvojiti privatne interese od poslovnih interesa prilikom obavljanja poslova u Društvu ili za Društvo.

 

Obavljanje djelatnosti ili određeno postupanje kada postoji mogući sukob interesa mora biti odobreno prethodnom pisanom suglasnošću Povjerenika za etiku ili od druge osobe određene u tu svrhu od strane Društva. 

 

Darovi, poslovna reprezentacija ili slične koristi često se prihvaćaju kao priznat dio poslovnog života. Međutim, pri tome je potrebno voditi računa da isti svojom vrijednošću ne uzrokuju nastanak sukoba interesa te na taj način počnu ugrožavati etiku poslovnog odnosa.

 

Stoga je opće pravilo da radnicima nije dopušteno prihvaćati darove ili druge koristi, osim onih simbolične vrijednosti, a zaposlenici ni u kojem slučaju ne smiju, bez obzira na iznos, primati novac i slične ekvivalente. Detaljna pravila antikorupcijske politike odredit će Društvo svojim zasebnim internim aktom.

 

5. Odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave Društva

 

Zaposlenici su dužni štititi cjelovitost, integritet i sigurnost imovine Društva.

 

Zaposlenici koji rade na poslovima upravljanja imovinom, financijskim poslovima i poslovima nabave dužni su pridržavati se i dodatnih etičkih načela prema specifičnim standardima struke te zakonskim i podzakonskim odredbama.

 

Zaposlenici su dužni izbjegavati sve pokušaje utjecanja na donošenje objektivnih i nepristranih odluka i u obavljanju poslova postupati odgovorno i s pažnjom dobrog stručnjaka.

 

Poslovi nabave roba, usluga i radova obavljaju se prema načelu osiguranja očekivane vrijednosti za uloženi novac, sukladno odredbama primjenjivih propisa.

 

6. Zabrana diskriminacije

 

Naše Društvo ovime također izjavljuje nultu toleranciju prema bilo kojoj manifestaciji diskriminacije na temelju dobi, nacionalnosti, etničkoj ili socijalnoj pripadnosti, jezičnom i rasnom podrijetlu, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili sklonostima, sindikalnoj opredijeljenosti, invalidnosti, obrazovanju, socijalnom položaju, spolu, bračnom ili obiteljskom statusu, spolnoj orijentaciji ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

 

7. Postupci rada i ugled

 

Dobra reputacija Društva, povjerenje klijenata i zaposlenika naše su najvažnije vrijednosti u poslovnom okruženju. Svi radni postupci provode se na visoko profesionalnoj razini kako bi se održalo dobro ime i eliminirao reputacijski rizik za naše klijente i poslovne partnere, a ujedno i održao dobar ugled našeg Društva.

 

Svjesni smo svojih obveza prema trećim stranama i klijentima, te stoga nadgledamo ispunjavanje tih ciljeva i u slučaju pridruženih i suradničkih strana, što je preduvjet dobre i dugoročno korisne suradnje.

 

7.1. Načela ponašanja u odnosima s dobavljačima

 

Slušanje i dijalog

 

Smatramo da ponašanje utemeljeno na slušanju i razmjeni ideja s našim dobavljačima  potiče kontinuirano poboljšanje ovih odnosa, te ih jača i stvara vrijednost za obje strane kroz:

 • stav koji se temelji na povjerenju, a koji dobavljačima daje proaktivnu ulogu te ih potiče      da odmah prijave probleme za koje je potrebno pronaći zajedničko rješenje;
 • mjerenje razine zadovoljstva naših dobavljača i određivanje područja koja je potrebno poboljšati, posebice u pogledu transparentnosti, komunikacije i poštivanja rokova plaćanja.

 

 

Transparentnost i Jednakost

 

Smatramo da jasan i transparentan stav doprinosi održavanju dugogodišnjih odnosa s našim dobavljačima. Uvjereni smo da integritet mora činiti temeljnu pretpostavku ovih odnosa i stoga:

 • naše dobavljače odabiremo na temelju jasnih i dokumentiranih kriterija pomoću objektivne i transparentne procedure;
 • pridržavamo se poslovnih politika koje odnose s dobavljačima temelje na maksimalnoj korektnosti, prije svega prilikom pregovaranja, sklapanja i izvršavanja ugovora, čime se između ostalog izbjegavaju čak i potencijalni sukobi interesa;
 • u posebnim slučajevima kad postoji potreba za specifičnim stručnim uslugama savjetovanja od strane našeg Društva, naše odluke temeljimo na kriterijima stručnosti i kompetentnosti te izbjegavamo sukobe interesa, i to čak i one potencijalne;
 • uspostavljamo poslovne odnose sa dobavljačima koji pokazuju svoju osjetljivost na pitanja korporativne i društvene odgovornosti;
 • jamčimo jednakost mogućnosti prilikom odabira dobavljača i poslovnih partnera, pri čemu vodimo računa o njihovoj kompatibilnosti i mogućnostima s obzirom na veličinu i potrebe našeg Društva, i zalažemo se za uspostavu partnerskih odnosa s društvima koja su ujedno i naši dobavljači i/ili klijenti;
 • zalažemo se da ugovori sklopljeni s našim dobavljačima budu pravični, prije svega u pogledu rokova plaćanja i sukladnosti sa svim relevantnim propisima.

 

7.2. Načela etičnog ponašanja zaposlenika i ostalih suradnika Društva

 

Međusobni odnosi zaposlenika Društva, odnosno svi oblici njihove međusobne komunikacije, temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju.

Jednako tako, odnosi među radnicima na različitim razinama odgovornosti moraju se temeljiti na uzajamnoj lojalnosti, poštovanju uz primjenu načela povjerljivosti.

 

Svi radnici su u svojim ovlastima dužni postupati nepristrano i odmjereno, uvažavajući osobni dignitet svakog radnika. Društvo ne odobrava korištenje položaja ili ovlasti unutar organizacije radi ostvarivanja bilo kakvih ciljeva koji su izvan okvira njihove funkcije.

 

Od zaposlenika Društva se očekuje da surađuju sa svojim nadređenima i postupaju u skladu s operativnim smjernicama koje su od njih dobili, izbjegavajući neprofesionalne postupke i ponašanja.

 

Zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima odgovorni su za sve radnike u okviru svoje organizacijske jedinice, a njihovo povjerenje trebaju steći na temelju vlastitog uzornog ponašanja, učinka, otvorenosti i socijalne kompetentnosti.

Njihova zadaća je davati jasne, ambiciozne i realne ciljeve, uz maksimalnu moguću odgovornost i samostalnost radnika u radu. U svojem djelovanju dužni su pridržavati se načela razvidnosti mjerila glede vrednovanja radnika.

 

Radnici su na svojim radnim mjestima dužni stvarati ozračje koje će biti sukladno s navedenim vrijednostima te surađivati kao odgovoran tim, stalno unapređujući međuljudske odnose.

 

Neuljudno ponašanje, zlostavljanje i diskriminacija zbog životne dobi, spola, religijskog vjerovanja ili političkog uvjerenja ili sklonosti, etničke ili nacionalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, socijalnog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, obrazovanja, invalidnosti, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove, okolnosti ili razloga, zabranjeni su i predstavljaju ozbiljno ugrožavanje dostojanstva pojedinca.

 

Sukladno svemu prethodno navedenom, zaposlenici i suradnici Društva u svojim aktivnostima dužni su postupati na način da:

 

 • poštuju važeće zakone i propise,
 • slijede načela poslovne etike tako da pružaju svoje usluge i obavljaju svoja radna zaduženja pošteno, odgovorno i obraćaju pažnju na održavanje visoke profesionalne razine,
 • u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, Društvo i njegovi zaposlenici dosljedno izbjegavaju aktivnosti koje bi mogle narušiti povjerenje klijenta u odnosu na Društvo, te se ograđuju od prakse nelojalne konkurencije,
 • se tijekom svog rada zaposlenici Društva ponašaju na način da ne narušavaju njegovu reputaciju, suzdržavajući se od širenja povjerljivih podataka izvan radnog okruženja i izbjegavajući aktivnosti usmjerene na stvaranje sukoba interesa između njih i Društva,
 • poznaju i poštuju propise o zaštiti osobnih podataka, obavljaju svoj posao u skladu s tim, te ujedno poštuju poslovne tajne i povjerljivost, čak i nakon prekida radnog ili drugog odnosa sa Društvom,
 • svjesni su da svojim ponašanjem uvijek predstavljaju Društvo i njezinu misiju, pa tako i u svom osobnom životu i izvan radnog vremena uzimaju u obzir da ne djeluju kršeći važeći zakon, općenito primjenjiva načela dobrog ponašanja i ovaj Etički Kodeks.
 • ne zloupotrebljavaju informacije ili materijalne resurse Društva za njihovu osobnu korist, te u svom radu uvijek postupaju tako da ne oštete Društvo i njegovu dobru reputaciju,
 • izbjegavaju sve aktivnosti koje stvaraju sukob vlastitih interesa s interesima Društva.

 

 

7.3. Načela ponašanja u odnosima sa zaposlenicima

 

Poštivanje osobe

 

Smatramo da je poštivanje osobnosti i dostojanstva svakog zaposlenika temelj za razvoj radnog okruženja prožetog međusobnim povjerenjem, odanošću i doprinosom svakog zaposlenika i stoga:

 • usvajamo procedure zapošljavanja i upravljanja kadrovima koje se temelje na poštenom  i dosljednom odnosu prema svima, sprječavajući favoriziranje, zloporabe i diskriminaciju zaposlenika po bilo kojoj osovi;
 • jamčimo jednake mogućnosti za profesionalni rast i razvoj, pristup programima obuke, tečajeve za obnovu znanja i dodjelu funkcija, već od same faze odabira kandidata;
 • svim zaposlenicima dajemo mogućnost izražavanja individualnosti i kreativnosti u njihovom radu;
 • težimo postizanju izvrsnosti rezultata, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom pogledu;
 • poštujemo profesionalnost i dostojanstvo svakog zaposlenika;
 • obraćamo najveću pozornost definiranju ciljeva, omogućavajući njihovo bolje  razumijevanje i prihvaćanje, kako bismo poticali korektno i transparentno ponašanje u poslovanju;
 • stvaramo objektivne i transparentne sustave poticaja koji predviđaju realno dostižne ciljeve;
 • olakšavamo rad tako da pojednostavljujemo proizvode, procedure i oblike komunikacije   i čuvamo zdravlje i sigurnost zaposlenika kroz usvajanje i primjenu sve učinkovitijih mjera;
 • potičemo politike koje olakšavaju privatan i profesionalan život svih naših zaposlenika, dajući prednost fleksibilnosti i provodeći inicijative za usklađenje radnih obveza i privatnih  potreba, svjesni činjenice da je ova ravnoteža temelj dobrobiti svakog zaposlenika;
 • procjenjujemo uspješnost osoba na odgovornim pozicijama uzimajući u obzir usklađenost s etičkim načelima u pogledu odnosa sa zaposlenicima.

 

Vrednovanje i motivacija

 

U namjeri da poštenje, jednakost i zasluge uzmemo kao temelj za procjenu, vrednovanje, motivaciju i razvoj karijere naših zaposlenika:

 • priznajemo da je skup društvenih, organizacijskih i tehničkih vještina svakog zaposlenika naš osnovni strateški resurs;
 • usvajamo sustave procjene ponašanja, vještina, znanja i potencijala naših zaposlenika prema kriterijima transparentnosti, vrednovanja zasluga i poštivanja različitosti kako bismo ojačali motiviranost i podijelili poštene nagrade u cilju poticanja na postizanje izvrsnih rezultata;
 • razvijamo programe obuke usmjerene na individualne potrebe u uvjerenju da je osluškivanje potreba naših zaposlenika neophodno za definiranje procesa obuke;
 • svakoj osobi pružamo uvjete da svoj posao obavlja na najbolji način kroz poticanje  stalnog unaprjeđenja razine vještina, razvijanje sposobnosti za timski rad i doprinos postizanju poslovnih ciljeva;
 • tražimo od svojih zaposlenika da surađuju u odgovornom korištenju svih resursa koje upotrebljavaju u svojem radu.

 

Slušanje i dijalog

 

Smatramo da su slušanje i dijalog temelji onih odnosa kojima se stvara povjerenje i stoga:

 • potičemo stratešku ulogu interne komunikacije, te temeljimo komunikaciju na kriterijima točnosti, potpunosti, jednostavnosti      i transparentnosti;
 • razvijamo instrumente zajedničkog korištenja informacija i potičemo razmjenu iskustava unutar Društva;
 • obvezujemo se razvijati, kod onih koji imaju određene odgovornosti, posebnu osjetljivost i  sposobnost opažanja potreba zaposlenika;
 • pokrećemo inicijative za uspostavu solidarnosti kako bismo pomogli kolegama koji su se našli u poteškoćama i postizali društveno značajne ciljeve.

 

8. Osiguravanje sigurnosti vlastitih i povjerenih informacija i podataka

 

Kompletna zaštita sigurnosti svih dokumenata i podataka u pisanom i elektroničkom obliku ostvaruje se odgovarajućim tehničkim i organizacijskim sredstvima kojima Društvo raspolaže, kako bi se spriječio neovlašteni pristup tim podacima i informacijama i njihova neovlaštena obrada, zlouporaba, gubitak, krađa ili slučajno brisanje.

 

Sva naša hardverska i softverska rješenja koja obavljaju funkciju pohrane ili upravljanja podacima u elektroničkom obliku zaštićena su od mogućih napada i zlouporabe na odgovarajućoj tehnološkoj razini, a imaju i sigurnosne kopije.

 

Svi elektronički prijenosi podataka podliježu strogim pravilima za zaštićene i sigurne prijenose pomoću modernih alata namijenjenih osiguranju prijenosa podataka.

 

9. Zaštita osobnih podataka

 

Svi osobni podaci koje koristimo ili sa kojima se susrećemo u našem poslovanju podliježu propisima o zaštiti osobnih podataka. Udovoljavanje uvjetima važećeg zakonodavstva redovito se prati i kontrolira. U najvećoj mogućoj mjeri poštujemo prava subjekata čije osobne podatke prikupljamo i obrađujemo.

 

10. Povjerljivost

 

Jedan od naših najviših prioriteta je očuvanje tajnosti svih ugovornih uvjeta i povjerenih ili utvrđenih činjenica vezanih uz obavljanje naših aktivnosti, kako bismo zadržali nepristranost i lojalnost prema našim klijentima i svim ostalim trećim stranama.

 

Poštujemo povjerljivost podataka i privatnost naših klijenata, naših zaposlenika i ostalih poslovnih partnera. Radimo u skladu s važećim zakonima, smjernicama, i uvijek primjenjujemo i održavamo odgovarajući stupanj povjerljivosti i privatnosti.

 

11. Politika zaštite okoliša

 

Kao i svi poslovni subjekti, tako i Društvo svojim poslovnim aktivnostima utječe na okoliš te smo stoga izgradili vlastitu strategiju za uklanjanje negativnih utjecaja i za korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

 

Sukladno tome, odbijamo rasipati resurse i obvezujemo se pridavati pažnju utjecaju naših odluka na okoliš, te u tom pogledu:

 • jamčimo potpuno i sveobuhvatno poštivanje međunarodnih i nacionalnih propisa o zaštiti okoliša;
 • kontinuirano tražimo nova i učinkovita rješenja na području zaštite okoliša;
 • obvezujemo se primjenjivati najbolje prakse na području odgovornosti prema okolišu, te težimo savjesnom korištenju resursa potrebnih za naše poslovanje kroz implementaciju sustava za upravljanje zaštitom okoliša i progresivno poboljšanje energetske učinkovitosti naših poslovnih aktivnosti;
 • nastojimo kontinuirano poboljšavati okoliš, putem praćenja podataka o okolišu i

senzibiliziranja zaposlenika Društva;

 • svjesni smo da se naša odgovornost prema okolišu i društvu širi na cijeli lanac nabave i zbog toga želimo usmjeriti politike naših dobavljača i podizvođača na zaštitu okoliša i zaštitu ljudskih prava i prava radnika;
 • cijenimo dobavljače koji svoje poslovanje temelje na ekološkoj i društvenoj održivosti i koji primjenjuju potrebne mjere i instrumente kako bi umanjili negativne utjecaje njihovog poslovanja na okoliš;
 • nastojimo potaknuti naše dobavljače da usvoje odgovoran stav i razviju svijest o ekološkim, društvenim i etičkim rizicima i mogućnostima koje proizlaze iz njihovog poslovanja.

 

12. Kontrola poštivanja Etičkog kodeksa

 

Svaki zaposlenik, klijent ili poslovni partner Društva ima mogućnost prijaviti poslovanje i ponašanje koje je protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa.

 

Podaci o podnositelju prijave smatraju se povjerljivim podacima, te podnošenje prijave, posebno od strane zaposlenika Društva, a u dobroj vjeri, ne može biti razlogom za njegovo sankcioniranje.

 

Prijave se podnose Povjereniku za etiku, kao osobi koju je u tu svrhu posebnom odlukom imenovala Uprava Društva, i to pisanim putem, na jedan od sljedećih načina: (i) putem urudžbenog zapisnika u sjedištu Društva ili (ii) preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, ili (iii) elektronski na e-mail adresu info@amtest-smt.com koja je objavljena na web stranici Društva.

 

U pisanoj obavijesti ili prigovoru mora se naznačiti da se radi o prigovoru, te isti treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije, te ako je to moguće, dokaz iz kojeg proizlazi da je prigovor osnovan. Ako je dostavljeni opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, Povjerenik za etiku može zatražiti da podnositelj upotpuni prigovor, ako je to moguće. 

 

Povjerenik za etiku je nadležan za rješavanje prijava, te isti nakon provedenog postupka podnosi Upravi Društva izvješće sa svojim  obrazloženim nalazom i mišljenjem, te ujedno predlaže Upravi Društva donošenje odgovarajuće odluke.

 

13. Stupanje na snagu

 

Ovaj Etički kodeks bit će objavljen na internetskim stranicama Društva, putem interne računalne mreže Društva, te na oglasnoj ploči, a stupa na snagu protekom osmoga dana od dana objave.

 

Sve izmjene i dopune ovog Etičkog kodeksa bit će valjane i obvezujuće samo ako su pripremljene u pisanom obliku i na propisani način objavljene.

 

Ukoliko bi neka odredba ovog Etičkog kodeksa bila ili bi postala nevaljana zbog suprotnosti pravnim propisima, koji jesu i/ili koji bi mogli postati obvezujući nakon donošenja ovog Etičkog kodeksa, ta okolnost neće imati utjecaja na valjanost Etičkog kodeksa u cjelini.

 

U tom slučaju, Društvo će što je prije moguće izvršiti izmjene i dopune Etičkog kodeksa na način da se nevaljana odredba zamijeni valjanom, pri čemu će voditi računa o smislu i svrsi zamijenjene odredbe. 

 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa u cijelosti prestaju vrijediti dosadašnji interni akti Društva koji na drukčiji način (u odnosu na uvjete iz ovog Etičkog kodeksa) reguliraju materiju koja je regulirana ovim Etičkim kodeksom.

 

 

 

U Zagrebu, 01.01.2024. godine

 

Za Društvo

Vanja Mutvar, direktor